• Inici
  • Política
  • "El procés de privatització de l'aigua a Biar", per Esquerra Unida

"El procés de privatització de l'aigua a Biar", per Esquerra Unida

| Esquerra Unida Biar | Política
"El procés de privatització de l'aigua a Biar", per Esquerra Unida

Sobre una qüestió que entenem de gran interés en la vida de Biar ens agradaria relatar els processos que expliquen com hem arribat a la situació actual i qual és la nostra postura i quina serà la nostra proposta per a la pròxima legislatura municipal.

La privatització de l'aigua a Biar es va dur a terme el 19 de desembre de 1995, fa ja 23 anys. Fins a eixe moment la gestió la realitzava el propi ajuntament amb els seus mitjans i els seus treballadors, una gestió àrdua per l'escassetat dels mateixos però que permetia a l'Ajuntament establir les directrius de com havia de ser la política hídrica de la nostra població. L'últim regidor d'aigua va ser el senyor José Vidal, membre d'Esquerra Unida i del PCE.

Anys arrere el PSOE de Felipe González amb l'excusa de la complir amb els requisit que li imposaven des d'Europa en el Tractat de Maastrich i la senda que li marcaven els mercats i la Troika comunitària, va obrir les portes a les privatitzacions de qualsevol tipus d'empreses publiques, senda que va continuar el PP en un frenesí de vendes i concessions i que hui en dia estem pagant prou bè, sobretot en les telecomunicacions, banca, elèctriques o gas natural. Empreses publiques totalment rendibles com eren Argentaria, Endesa, Gas Natural, Telefónica, Aceralia, Aldeasa o Enagas. A dia de hui tots sabem qui forma part dels consells d'administració d'eixes empresa guanyant uns sous que ronden els dos-cents mil euros, Felipe González, José Maria Aznar i molts altres alts càrrecs i ex-ministres que es van beneficiar de les portes giratòries. Comprovem les conseqüències d'eixes privatitzacions en sectors tan estratègics i essencials cada vegada que mirem els rebuts de la llum, el gas, o la telefonia entre altres. I per un altre costat els beneficis d'estes empreses ja no repercuteixen en el bé comú, és a dir, no formen part dels ingressos dels pressupostos generals de l'Estat, i no reverteixen en la ciutadania en capítols com a sanitat, educació o infraestructures.

També va arribar a Biar eixa febra privatitzadora. El PP al desembre del 95 va privatitzar el servici d'abastiment d'aigua, un contracte que ni tan sols arreplegava el cànon concessional que ha de pagar l'empresa beneficiada a l'ajuntament per la utilització de les infraestructures municipals i pels beneficis obtinguts per la recaptació de les tarifes de l'aigua principalment. A finals del 96 l'ajuntament va haver de realitzar una sèrie d'inversions hidràuliques i va caure en compte que no serien tot benefici per a l'empresa pel que es van modificar les condicions del contracte, i es va imposar 11 ptes per m3 d'aigua de cànon i que es realitzara un estudi de fonts alternatives de subministraments. Esta modificació va ser aprovada pels sis regidors del PP i el regidor d'Unitat del Poble Valencià votant en contra els quatres regidors del PSOE.

La concessionària com a contrapartida va aconseguir una prorroga del contracte per cinc anys prorrogats tàcitament per períodes d'un any fins al límit legal de 75 anys (2070) i que l'ajuntament li atorgara la realització de les obres. En 1998 l'empresa va quedar subrogada en virtut d'escissió parcial amb efectes d'1 de gener de 1998. Els pous actualment en servici són el del Perino i el dels Ángeles. Segons els informes dels tècnics municipals i els de la concessionària, el pou del Perino té greus deficiències estructures amb risc de col·lapsar i amb el risc de contaminació a l'estar prop del nucli urbà, l'aigua és de bona qualitat per al consum però el seu cabal és insuficient per a abastir tota la població. El dels Àngels té bon cabal però la seua aigua no és apta segons els paràmetres sanitaris per al consum. Estos estan interconnectats amb els dipòsits d'aigua situats en el paratge de la Mare de Déu on es tracta i distribueix.

Al gener de 2013 s'encarrega un estudi hidrogeològic amb la intenció de construir un nou pou, localitzant-se un punt d'extracció als afores del nucli urbà i es dóna curs a l'expedient amb la Memòria, i es valora el projecte de construcció del mateix. El cost total del projecte ascendeix aproximadament sobre els 600.000 euros, que inclou perforació, acidificació i aforament, instal·lació elèctrica de mitja tensió i instal·lació hidràulica. La proposta de l'alcaldessa, la senyora Magdalena Martínez, amb majoria absoluta, va ser que la concessionària fera el pou i l'ajuntament s'encarregaria d'executar els altres dos projectes a canvi de prorrogar-los el contracte durant 10 anys.

L'informe de la Secretària de data 29 d'octubre de 2013 constata la il·legalitat de la proposada perquè vulnera el principi de lliure concurrència, a més que la construcció única del pou no té substantivitat pròpia, és a dir, la contractació d'obra pública depén de la seua utilitat i el pou necessita d'altres obres que no se sap amb seguretat el moment en què s'executaren, l'informe jurídic que és reafirmat per bufet d'advocats privats encarregat per la pròpia alcaldessa.

En les Eleccions de maig de 2015 es produeix un canvi de govern municipal format per PSOE, Compromís i EUPV. El regidor d'EU, Vicent Galvañ, en vista dels antecedent, amb suport de l'equip de govern i l'abstenció de PP, denúncia el contracte (lectura parcial de l'acta de ple de data 22 de febrer de 2016) , finalitzant este el 31 de desembre de 2016. Davant de la impossibilitat de fer front a esta inversió en infraestructures, mitjans materials i humans, sense comptar que hi ha una bateria de lleis contràries a la municipalització del servici s'opta per iniciar el procés de licitació.

En EU de Biar no estem a favor de privatitzar els servicis municipals i menys encara aquells que són essencials com és este cas. Municipalitzar és donar proximitat a l'usuari, millors servicis, major rendibilitat, poder establir polítiques hídriques pròpies (tarifes, millores, creació d'ocupació estable, aplicació dels beneficis de l'explotació a la pròpia xarxa, etc.). Acurtar l'horitzó de l'any 2070 de l'actual contracte, proposta de creació de Comissió de Seguiment i esperar les noves inversions municipals com són el canvi del grup de l’electrobomba del pou dels Àngeles. Obtenint d'eixa forma un major rendiment en la qualitat de l'aigua i la substitució del pou del Perino per a obtindre un major cabal; seria molt factible acurtar els terminis del licitació de 20 anys de l'actual concessió i aplicar la tanca 25 de rescat de la concessió dels plecs de prescripcions administratives i que diu literalment:

 

Rescat de la concessió

“El Ayuntamiento se reserva el derecho de rescatar la concesión antes de su vencimiento, si fuera justificado por razones de interés público, de conformidad con lo dispuesto en el art. 287.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”.

 

Lleis antimunicipalistes

Basant-se en la reforma de l'art.135 de la Constitució que introduïa el concepte de Techo de gasto, imposada per la Comissió Europea a canvi del rescat de la banca espanyola, que va ser aprovada per PSOE i PP es van aprovar la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financerament i posteriorment la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.

L'equilibri financer t'impedix qualsevol millora en inversions encara que tingues capacitat financera suficient, acumulant superàvit en el compte corrent. Una llei perversa que només beneficia la Banca i a les grans empreses concessionàries de servicis públics. Tampoc pots abaixar els impostos i la resta de càrregues fiscals dels nostres veïns perquè això suposaria haver d'abaixar els gastos i el manteniment dels servicis públics basant-se en eixe equilibri financer.

De la mateixa manera, la Regla del Techo de Gasto que t'impedisca augmentar el mateix arreglament a les necessitats que té el municipi i que ve regulada per una disposició sense sentit i absurda en el que posa al mateix nivell a tots els municipis independentment de la seua situació financera, servicis que presta, programes, activitats, personal, etc. 

La capacitat d'endeutament municipal ve determinada i fitada, és a dir, només pots demanar préstecs basant-se en la quantitat que has amortitzat.

I finalment impossibilitat d'incorporació de treballadors en condicions dignes a la plantilla municipal. Limitacions a la incorporació del personal al sector públic impedint la subrogació de treballadors de les concessionàries.

És molt difícil d'acceptar i assumir que des de 1995 que es va privatitzar el servici d'abastiment d'aigua per part del PP, cap govern municipal s'haja pres seriosament este tema tan crucial com és el subministrament d'aigua als nostres veïns. La falta de gestió, el mirar per a un altre costat, falta de fiscalització, els beneficis desorbitats de la concessionària, el progressiu deteriorament de les infraestructures hidràuliques, el ridícul 3% de cànon concessional, que tampoc era un 3% ja que les obres hidràuliques les feia la mateixa concessionària per adjudicació directa (enfront del 19% que ha fet en la seua actual oferta, la possible adjudicatària oferta el 22%) .

I així podríem estar fins a l'any 2070. La licitació s'ha dut a terme davall els principis de transparència i prudència, tota la documentació està disponible:

●        Avantprojecte d'Explotació o Memòria Valorada del Sondeig

●        Estudi de Viabilitat Econòmica

●        Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

●        Plec de tanques Administratives Particulars o Així com tots els informes tècnics, administratius, al·legacions, rectificacions, etc..

En estos quasi dos anys, hi ha hagut canvis normatius pel que fa a la lleis de transparència, publicitat i bon govern. l'actual contracte ha sigut normalitzat a través del portal antic del perfil del contractant en què s'ha anat reflectint tot el procés de licitació amb els seus respectius certificats de publicació i per descomptat les corresponents publicacions, ordenats amb els seus corresponents terminis d'exposició. Tota la documentació serà traspassada a la nova plataforma.

Actualment i com queda reflectida quan accedeixes al portal de transparència municipal totes les contractacions s'exposen en la Plataforma estatal de contractació com indica la nova llei de contractació del sector públic, així i tot, la informació detallada del que ha sigut tota la contractació veiem que no ha arribat al comú dels veïns.

Entenem que és la nostra obligació fer arribar esta informació a tots els biaruts.

L'article té 30 lectures

(Aquesta informació es publica gràcies al suport dels nostres anunciants, i als subscriptors i subscriptores, que amb el seu suport econòmic i periodístic són la clau perquè Biar Digital continue amb el seu treball diari. Si podeu contribuir fent-vos subscriptors/es per una xicoteta quota de 3 € al mes a fer de Biar Digital un mitjà encara més independent i de més qualitat, vos demanem que ho feu en aquesta pàgina).