La modificació de crèdit per pagar les obres hidràuliques de l'avinguda d'Alacant marca el Ple de setembre

En el Ple ordinari de l’Ajuntament de Biar corresponent al mes de setembre en primer lloc es va celebrar l'aprovació de les actes de les sessions anteriors i seguidament es va passar a la lectura dels decrets i anuncis de l’alcaldia per part de l'alcalde de Biar, Julio Sanjuán.

 

Modificació pressupost general. Suplement de crèdit nº 3/17

En veu de la regidora Asun Gregori, com a portaveu del Grup Socialista s’explica que este punt ve en el Ple per la reclamació de l’empresa Hidraqua en reclamació d’algunes factures que encara no s’havien pagat, concretament el rebombeo entre els pous i la xarxa d’aigua de l’avinguda d’Alacant, per tant calia dotar de crèdit per pagar estes factures.

Gregori va relatar que en gener de 2015 es van presentar per registre diverses instàncies d’Hidraqua adjuntat diverses memòries de diferents fases dels treballs, tot indicant que no hi havia cap memòria pel que fa a la renovació de les infraestructures de la fase 6 (les obres a l’avinguda d’Alacant), indicant que tampoc hi havia cap certificat que indicara que hi havia una memòria de les anteriors fases.

També recordant per part de l’edil que entra un nou actor: el tècnic municipal com a director de les obres, que en novembre de 2016 fa la documentació, tot tenint en compte que actualment està apartat de les seues funcions des del 28 de desembre de 2016, indicant per part de l'edil que este procés es troba al jutjat. Qui també indica que segons l'informe de la secretària interventora hi hauria irregularitats que s'haurien produït sent alcaldessa Magdalena Martínez i regidor d'Obres José Soler, segons l'informe les irregularitats serien les següents:

- Desconeixement de l'òrgan que va contractar les obres, no hi hauria cap document oficial

- El contracte es va adjudicar sense que el moment de la contractació l'obra tinguera una consignació pressupostària adequada

- S'hauria d'haver realitzat un procés obert per al lliure concurs de les empreses en la concessió de les obres

- Es va adjudicar en absència del informes de secretaria i interventoria

- No es va facilitar l'informe juntament amb la factura, sempre segons l'informe de secretaria

Per la seua banda el portaveu del Grup de Compromís, Joan Lluís Escoda, va preguntar a la senyora Martínez si s'havien encomanat les obres de l'avinguda d'Alacant i el rebombeig. Segons Escoda llegint l'informe de secretaria parla de que per una part en principi el contracte no arribaria als 50.000 €, partint en dos un mateix concepte -un fet irregular partir en dos una factura- en dos anys diferents, val a dir que el contracte no va passar pel procés habitual si supera els 50.000 €, més sent plurianual que hauria d'haver passat per un procés de negociació.

Escoda va parlar d'irresponsabilitats de la gestió dels populars.

Segons l'informe en les obres de l'avinguda es superen els 51.000 €, sent un contracte d'obra major "camuflat com es va voler cometent totes eixes irregularitats". Segons Escoda, el PP de Biar "a l'igual que el PP estatal o autonòmic, s'ha caracteritzat per utilitzar el poder de gestió que li va donar el poble de Biar per a fer de su capa un sayo i fer una gestió irresponsable incomplint la llei de Bases de Règim Local".

Finalment, per la seua part, Ángel Troncoso va insistir en les irregularitats "greus" que recull l'informe de la secretària, dient que s'havia vingut a fer una modificació de crèdit per poder pagar les factures, afegint que s'ha de paralitzar la tramitació de l'expedient quan l'Ajuntament havia de rebre 21.800 € del cànon.

 

Explicacions de la portaveu de l'oposició Magdalena Martínez

En el seu torn d'intervenció Martínez va afirmar que els membres de l'equip de govern havien caigut en estes irregularitats també, comentant que les facures es van fraccionar però que corresponen a sis fases diferents, afirmant que les obres corresponen a uns conceptes diferents, i subvencionades per la Diputació algunes d'elles.

Martínez també va especificar les obres que corresponien a cada concepte, insistint en que eren obres diferents:

1a fase: des del començament de l'avinguda d'Alacant fins el carrer Pacífico Torres, subvencionat per la Diputació, pavimentació parcial renovant les instal·lacions hidràuliques a primers de 2015 i amb un cost de 10.000 €

2a fase: des del creuament de l'av de Villena fins el carrer Perino, es va fer amb el remanent de tresoreria de l'Ajuntament de l'any anterior, de desembre de 2014 a juliol de 2015, unes obres revisades per l'arquitecte municipal. Les factures van ser de 8.004 €, de més de 10.000 € i una altra de 7.000 €, no arribant als 50.000 € sgons Martínez. 

3a fase: començant en abril de 2016 i finalitzant en juny del mateix any dins del pla de finançament sostenible de l'anualitat de 2015 sol·licitada pels populars quan governaven l'Ajuntament. Amb factures d'alguna cosa més d'11.000 €.

Insistint que són obres diferents en una mateixa zona, tot i que no arriben als 50.000 euros al ser obres diferents, explicant que no s'havia incomplit la llei. Sobre la consignació pressupostària explica que es va actuar d'acord amb el cànon, que és el que s'ha fet "amb anterioritat per tots els equips de govern". Finalment Martínez va argumentar que van intentar fer "bé pel poble realitzant unes obres que calia i fent-ho per millorar la vida del veïnat".

 

Rèplica per part de l'alcalde Julio Sanjuán

Per la seua part la primera autoritat va insistir en que l'obra era un "tot", i que va ser l'empresa concessionària, Hidraqua, qui va anar presentant-ho per fases. Avisant també que s'intentava disminuir la quantitat per disminuir-ho de 50.000 €, on s'hauria d'haver fet una licitació pública per a que les empreses pugueren concursar. L'alcalde va recriminar que "estava tot atorgat" i va dir que van rebre una herència rebuda i que ara els tocava a ells pagar-ho i acabar el treball.

 

Rèplica del portaveu del Grup de Compromís Joan Lluís Escoda

El portaveu del Grup de Compromís va afirmar que no es creia que l'estructura hidràulica fora diferent, donant per fet que es tractaven de les mateixes obres, "no utilitzant els processos adequats". No comentant res per part del Grup Popular sobre el tema de les obres de rebombeig, així com va asseverar als populars que no li havia respost qui havia ordenat les obres. 

 

El punt finalment s'aprova amb els vots a favor del Grup Popular

Finalment Martínez va dir que votarien a favor perquè calia la modificació de crèdit per pagar les factures, tot i que mostrant-se en contra de l'informe,no entenent-lo i avisant que l'informe d'IMET no era correcte i està basat l'informe de la senyora secretària, i insistint en que l'Equip de Govern en esta legislatura ha fet el mateix que en el seu dia va fer l'anterior govern popular referint-se a que l'empresa concessionària era qui va fer les reparacions necessàries. Finalment el Grup Popular va votar a favor de la modificació del crèdit i els membres de l'Equip de Govern es van abstindre.

 

Modificació puntual PGOU nº 15 nº 933/17

Es tracta d'una modificació per facilitar la labor a les empreses per tindre unes necessitats que segons l'alcalde no deixa que es desenvolupen ara mateix, després de tindre diversos informes la modificació s'aprova en el Plenari, un tràmit que cal fer. La modificació s'aprova per unanimitat.

 

Inclusió en l'inventari municipal del camí de Biar al Camp de Mirra

El dictamen indica que cal fer esta inclusió passant així a ser propietat del poble de Biar, d'esta forma serà més fàcil demanar les subvencions a Conselleria o Diputació, per poder arreglar i millorar el camí municipal entre Biar i el Camp de Mirra. El punt es va aprovar per unanimitat.

 

Canvi de representant en el Consell de Participació Ciutadana del CD Biarense

Federico Fuster i Laura Fuster formaran part per substituir els anteriors representants en el Consell de Participació Ciutadana per part del CD Biarense.

 

Canvi de representant en el Consell de Participació Ciutadana de les comparses de Maseros i Blavets

Juan Carlos Valdés Pascual i Miguel Ángel García Valdés per part dels Blavets, i per part dels Maseros José Tomás Sanjuán Martínez i Mª José Bodí Martínez. 

 

Modificació conveni entre l'Ajuntament i COXED PAIR nº 87/15

Es tracta de realitzar de modificar de poder modificar el camí que dóna a Les Fanecaes, així millorar l'oferta que estava oferint i acometre obres de millores atorgant-li la llicència necessària. El punt va eixir avant amb els vots de tots els membres de la Corporació Municipal.

 

Aprovació definitiva projecte d'urbanització del promotor FROCA

L'alcalde Julio Sanjuán explica que és un projecte de l'empresa Froca, en el qual comença l'any 2014 amb una sèrie de problemes sobre el PGOU, un tema que s'ha anat subsanant per part de l'empresa els problemes que els tècnics han assenyalat, portant a Plenari l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització, segons Sanjuán, per poder acabar així acabar el camí que va de la carretera de Villena a la carretera de La Canyà, donant així llicència per a la nova nau també, una formalitat per tal de poder urbanitzar el carrer.

Finalment el punt ix avant amb el vot a favor de tots els membres de la Corporació Municipal.

 

Moció de suport al Dret Civil valencià després de les sentències del Tribunal Constitucional

En veu de Joan Lluís Escoda es parla d'una moció a favor de la sentència per garantir els drets dels valencians i valencianes a través de l'associació de juristes de València, en ralitat es tracta de garatir el dret dels valencians i valencines a legislar-nos en favor de la llei valenciana de custòdia compartida o de matrimoni i així garantir la "nostra funcionalitat com a poble" i altres pobles de l'Estat que també ho tenen.

Magdalena Martínez va expressar que el seu grup també estaria a favor, recordant que estes lleis venen del temps de govern del Partit Popular. La moció va eixir avant amb els vots a favor dels quatre grups representats en el Plenari de l'Ajuntament.

 

Moció de'adhesió al Pacte contra la Violència de gènere per part de l'Ajuntament de Biar

Es tracta del suport de les institucions contra esta xacra per arribar a les línies estratègiques: crear una societat lliure i segura contra la violència de gènere, feminitzar a la societat i coordinar el treball en xarxa, socialització per a que este tipus de violència siga tingut com un conflicte polític, i la dotació d'un pressupost estable per poder portar avant els objectius del Pacte. L'Ajuntament es va sumar al Pacte amb el vot favorable de tots i totes els membres representants en la Corporació Municipal.

 

Precs i preguntes

Com sempre el plenari es va tancar amb els precs i preguntes de l'oposició a l'Equip de Govern, tot i que al tractar-se d'uns dels plenaris més llargs de la legislatura l'alcalde Julio Sanjuán va decidir que les preguntes es respondrien al pròxim plenari quan la sessió arribava a les dos hores. Per la seua part el Grup Popular en veu de la seua portaveu Magdalena Martínez va comentar alguns aspectes com ara la necessitat de canvi d'algunes faroles del centre històric, també sobre les queixes rebudes per part dels usuaris sobre l'estat de la piscina durant el passat estiu, o bé sobre l'assistència "mínima" als cursets de natació de la Diputació d'Alacant realitzats a Biar.

D'altra banda Martínez va preguntar pels canvis d'última hora en la BTT d'enguany organitzada pel Club Ciclista de Biar (CCB), canviant-se el recorregut dilluns 11 de setembre i autoritzant el dia 2 d'agost la marxa, quan estos projectes segons Martínez es presenten molt abans ja que ha de ser aprovat per Conselleria -entrant dins de dos termes municipals-, l'edil popular també va felicitar per l'organització al Club Ciclista. També sobre l'escassa afluència al festival Pino Pop amb un cost d'alguna cosa més de 2.000 € i al tindre quatre pobles en festes del nostre voltant no va afavorir l'assistència de gent, demanant doncs que es mirara quina cap de setmana es fan este tipus de festivals, entre altres qüestions.

 

(Esta notícia que llegiu es publica gràcies al suport dels nostres anunciants, i als subscriptors i subscriptores, que amb el seu suport econòmic i periodístic són la clau perquè Biar Digital continue amb el seu treball diari. Si podeu contribuir fent-vos subscriptors/es per una xicoteta quota de 3 € al mes a fer de Biar Digital un mitjà encara més independent i de més qualitat, vos demanem que ho feu en esta pàgina.)

Deixa un comentari

   yt    Instagram

Xarxes socials

BiarDigital El Xaloc ha volgut definir com a "biaruts i biarudes il·lustres que representen el seu gran poble". https://t.co/gHrnz4gqVA
21hreplyretweetfavorite
BiarDigital La comissió ha el·laborat un podcast recollint testimonis anònims de diferents tipus de violència de gènere. https://t.co/pPX3qJqKH7
BiarDigital Aquests són els resultats i les cròniques del del passat cap de setmana- https://t.co/DpoF9k381r
BiarDigital "Tras cerca de cuarenta años cotizando como un cabrón, regularmente, a la SS, me sueltan cada mes 925 euros (para p… https://t.co/7u4CHHFkTp

Enquesta

Sí, estic d'acord - 38%
No, preferiria que de nit no tocaren - 53.5%
Indiferent - 8.5%

Total votes: 129
The voting for this poll has ended on: Novembre 23, 2021
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com